ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

EN

Par mums

Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma un tās pārzinis ir Latvijas Banka. Kredītu reģistrā tiek vāktas ziņas par fizisko un juridisko personu kredītsaistībām, saņemtajiem un sniegtajiem galvojumiem un to pieļautajiem maksājumu kavējumiem.

Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236. Papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Kredītu reģistra darbību nosaka

Kredītu reģistra likums un Kredītu reģistra noteikumi

Kredītu reģistra dalībnieki

Dalībnieki ir:

  • Kredītiestādes – Latvijā reģistrētas bankas un ārvalstu banku filiāles;
  • Ar kredītiestādēm cieši saistītas komercsabiedrības (t.sk. līzinga sabiedrības un vairāki citi patērētāja kreditētāji);
  • Krājaizdevu sabiedrības;
  • Apdrošinātāji;
  • AS "Attīstības finanšu institūcija Altum";
  • Valsts kase.

Kas ir Pārskats par saistībām?

Pārskatā ir ziņas gan par jūsu spēkā esošajām saistībām (saņemtiem kredītiem un garantijām) un sniegtajiem galvojumiem, gan tām saistībām, kuras ir izbeigušās pēdējo 10 gadu laikā.

Kad ziņas tiek dzēstas?

Pēc 10 gadiem ziņas par izbeigtajām saistībām tiek automātiski dzēstas no Kredītu reģistra datubāzes. Ziņas par pārkāpumiem glabājas 5 gadus pēc pārkāpuma pilnīgas samaksas datuma un pēc tam tiek automātiski dzēstas.

Kurš ir atbildīgs par Kredītu reģistrā iekļautajām ziņām?

Atbildīgs ir Kredītu reģistra dalībnieks, kurš šīs ziņas ir iekļāvis. Latvijas Banka uztur Kredītu reģistru, kontrolē iesniegto ziņu kvalitāti, tas ir – vai ziņas tiek iesniegtas savlaicīgi, vai ziņas ir loģiski savstarpēji saistītas, vai pieprasījumi par personas kredītvēsturi ir veikti pamatoti, u.tml.

Cik ātri ziņas pēc ievadīšanas tiek atspoguļotas Kredītu reģistrā?

Kredītu reģistrs ir tiešsaistes (on-line) sistēma un ziņas ir pieejamas Kredītu reģistrā nekavējoties pēc to ievades vai labošanas.

Cik ātri tiek ievadītas ziņas par jaunām saistībām vai izmaiņām esošajās saistībās?

5 darba dienu laikā pēc kredīta līguma noslēgšanas vai garantijas piešķiršanas.

5 darba dienu laikā no saistību pilnīgas samaksas vai parāda pilnīgas samaksas.

Cik ātri tiek veikti ziņu labojumi, ja nepieciešams?

Kredītu reģistra dalībniekam ziņas jālabo nekavējoties pēc kļūdas konstatēšanas.

Kas ir izlasāms Kredītu reģistra pārskatā par saistībām

Kredītu reģistra pārskatam ir trīs pamatdaļas:

Kopsavilkums Kopsavilkums par saņemtajiem finansēšanas pakalpojumiem (kredītiem), par sniegtajiem galvojumiem un saņemtajiem galvošanas pakalpojumiem (garantijām).

Detalizētas Detalizētas ziņas par katru saņemto kredītu, katru saņemto garantiju un katru sniegto galvojumu.

Pieprasījumi – informācija par to, kas ir skatījies šīs ziņas pēdējā gada laikā.

Kopsavilkums ir īss apkopojums, kurā tabulas veidā ir apkopotas ziņas par spēkā esošajiem kredītiem, galvojumiem un saņemtajiem finansēšanas pakalpojumiem un tieši tā pat par izpildītajām saistībām.

Spēkā esošo saistību daļā tiek norādītas būtiskākās ziņas par saistībām: Spēkā esošās saistības

Tām saistībām, kuras ir jau atmaksātas, kopsavilkuma informācija nedaudz atšķiras: Jau atmaksātas saistības

Detalizētas ziņas jau iekļauj detalizētu informāciju par saistībām, un periodiskās ziņas par pēdējiem trīs gadiem. Detalizētajās ziņās ir ne tikai kopsavilkumā norādītā informācija, bet arī papildus ziņas, tādas kā klientu un galvinieku skaits, vispārīgo ziņu identifikators (to var izmantot, ja nepieciešama konsultācija par konkrētajām saistībām, jo tas ļauj tās identificēt), un citas ziņas. Katrai rindiņai pretī ir redzams skaitlis, kas apzīmē Kredītu reģistra noteikumu punktu, kurā ir aprakstīts, kas tā ir par ziņu. Detalizētās ziņas tieši tā pat kā kopsavilkums vēl sadalās spēkā esošajās saistībās un izpildītajās saistībās, kā arī pieprasījumu vēsturē par pēdējo gadu. Ziņas par izpildītajām saistībām glabājas 10 gadus pēc to samaksas datuma un pēc tam tiek automātiski dzēstas.

Pārkāpuma ziņojums

Pārkāpuma ziņojums tiek iekļauts, ja saistībās ir bijis maksājumu kavējums, kur ir izpildījušies divi nosacījumi – nokavētas vismaz 60 dienas un nokavētā summa ir pārsniegusi 150 EUR, tad tiek norādīts datums, no kura ir izveidojies maksājuma kavējums. Ziņas par pārkāpumiem glabājas 5 gadus pēc pārkāpuma pilnīgas samaksas datuma un pēc tam tiek automātiski dzēstas. Pārkāpuma pilnīga samaksa nozīmē, ka pēc parāda atmaksas tiek veikti maksājumi saskaņā ar līgumā noteikto grafiku un kredītam vairs nav nekādi kavējumi.

Pieprasījumi

Pieprasījumu sadaļā ir informācija par to, kas ir veikuši pieprasījumu par jums pēdējā gada laikā. Šīs ziņas tiek glabātas vienu gadu pēc pieprasījuma veikšanas un pēc tam tiek automātiski dzēstas.